فاطمه دیلدار یدیلر

فاطمیون ،علوی مکتبونین یاری دیلر

یا علی دیلده ، خانم فاطمه دیلدار یدیلر

حجت بن الحسنین ، طالب دیداریدیلر

فاطمیه علمی ، هریرده نصب اولسا اگر

مهدیه فاطمه ، اول مجلیسه اولده گلر

/ 0 نظر / 9 بازدید