قلم های پاک و ناپاک

برهیچ خردمندی در طول تاریخ زندگی بشرارزش قلم و نگارش پوشیده نبود واکنون نیز نزد مردان با دانش و بینش ، قلم های پاک دراوج حرمت وعزت است .در حقیقت قلم های ارزنده پاسدار پندار گذشتگان و بیانگر کردار و رفتار آنان و نماینگر چهره های گوناگون و جام جهان نمائی است که رویدادهای بشررا بر صفحه تاریخ مجسم می سازد که پیش از ما صحنه گیتی را میدان تاخت و تاز آرمان هایی سیاسی و یا جلوه گاه فکری و معنوی خود قرار داده اند . قلم های ارزشمند مانند رهنمایان راستین است که با اشارت و حرکت موزون و مناسب راه امن و سعادت و خوشی را نشان داده و خطر های قطعی و احتمالی را هم مشخص می سازد ویا چون سفیری است که فاصله های زمانی و مکانی برای نسل های متمادی بشر پیام هایی از گذشتگان به ارمغان دارد و خاطرهای آنرا دردل ها زنده و جاوید نگه می دارد.

ولی ارزش و قیمت هر قلم و نوشتار به قدر پاکی و دقت و ریزه کاری های آنست هر گاه قلم یک نویسنده توأم با عدالت وحق نویسی وواقع اندیشی باشد ودر متن حقایق به جریان بیافتدتأثیر آن در اصلاح جامعه بیشتر و دوام وثباتش زیادتر خواهد بود .

به عکس قلم هاییکه برخلاف مسیر عدالت و حقیقت به جریان افتد وصفحات تاریخ را با این روش رنگین سازد همانند نیش های زهر آکین است که برجسم وجان جامعه فرو می رود و آن را مسموم نموده وتدریجاً به نابودی می کشاند وافکار مردم را به انحراف کشانده واز سعادت وتکامل باز می دارد و اثر نامطلوب آن بسا از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و ملتی را از حقایق تاریخی و کمال واقعی باز می دارد .

با توجه به مطالب یاد شده بزرگترین مسئولیت و مهمترین رسالت آنان بیانگری حقایق و رهنمون بودن به واقعیت های اصیل وزدودن جهل و نادانی از جامعه است وروش صحیح پرورش و نگرش را نشان دادن است . چنین قلم هایی دارای حرمت و شایسته سوگند به آن و مصداق ( ن والقلم و مایسطرون ) است وبرخون شهیدان ورزمندگان در راه خدا برتری دارد .

متأسفانه نویسندگی در عصر ما از مسیر اصلی خارج و عاجز از انجام رسالت خود گردیده و مانند بسیاری از موضوعات ، چون مدهای بی قید وشرط ، دچار انحراف شده و همگام با فساد اجتماعی وبا سرعت بر ابعاد خود می افزاید و جنبه تجاری و افسادی آن بر مزایای دیگر پیشی گرفته است ومسئولیت و رسالت نویسندگی فراموش می گردد.     ادامه دارد...

 

گرد آورنده : عسگر جاوید                                    

/ 0 نظر / 3 بازدید