قصه و تأثیر آن در تربیت كودكان ( قسمت اول)

قصه و تأثیر آن در تربیت كودكان ( قسمت یک) )

 

 

در كشور ما به رغم وجود گنجینه های علم و معرفت و داستآنها و افسانه های زیبا وآموزنده، اولیا و مربیان بیشترین وقت خود را به مسائل آموزشی كودكان اختصاص می دهندو دانش آموزان نیز در خانه و مدرسه بیشتر اوقات خود را صرف یادگیری های غیر فعالكرده، از سختی و خشكی دروس و اضطراب امتحان و نمره رنج می برند. بدین ترتیب اغلباولیا و مربیان از هدف اصلی تعلیم و تربیت كه پرورش انسان های خلاق، مبتكر و كارآمداست، باز می مانند. هدف از ذكر این مطالب آشنایی شما با روش های قصه خوانی و قصه گویی برای كودكاندبستانی است كه نقش بسزایی در رشد و شكوفایی خلاقیت در كودكان دارد.

ادبیات كودكان چیست؟

ادبیات كودكان شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستاناست. ادبیات كودكان عبارت است از تلاشی هنرمندانه در قالب كلام، برای هدایت كودك بهسوی رشد، با زبان و شیوه ای مناسب و در خور فهم او. به بیانی دیگر، ادبیات عبارتاست از چگونگی تعبیر و بیان احساسات، عواطف و افكار به وسیله ی كلمات در اشكال وصورت های گوناگون. ادبیات، كودك را در همه ی اوقات زندگی پرورش می دهد و باعث مسرت خاطر، وسعت تخیلو قوت تصور او می شود و نیز نیروی ابتكار و ابداع به او می بخشد. داستآنها و اشعاریكه كودكان می خوانند و می شنوند اثری عمیق در فكر و روحیه ی آنان می گذارد و ایشانرا برای رویارویی با مسائل رشد و معاشرت با دیگران آماده می سازد و نیز در درك وفهم مشكلات زندگی آنان را یاری می كند.

ادبیات كودك، به ویژه در زمینه های زبان آموزی و آموختن كلمات تازه به كودكان،نقش قاطعی دارد.

هدف های برنامه ی ادبیات كودكان در آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی عبارت اند از:

1- كمك به پرورش قدرت بیان و عواطف و افكار كودكان.

2-  تقویت و پرورش نیروی تخیل در كودكان.

3-   تحریك قوه ی ابتكار و ابداع در كودكان.

4-   ایجاد عشق و علاقه به ادبیات در كودكان.

در تعریف ادبیات كودكان می توان گفت: مجموعه ی نوشته ها، سروده ها و گفتارهاییاست كه از طرف بزرگسالان جامعه برای استفاده ی خردسالان فراهم می آید، یا خردسالانخود خالق آن هستند.

5-  رشد اعتماد به نفس كودك و علاقه مند ساختن او به آزادی و عدالت اجتماعی.

6-برآورده كردن نیازهای عاطفی كودك و آماده ساختن او برای دریافت پیام هایاخلاقی و انسانی و شهروندی خوب بودن.

 

تأثیر قصه در كودكان

داستان و قصه نقش بسیار مهمی در تكوین شخصیت كودكدارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب، كودك به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی میبرد. پایداری، شجاعت، نوع دوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق وحقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش هایی هستند كه هسته ی مركزی بسیاری از قصهها و داستآنها را تشكیل می دهند.

پرورش حس زیبایی شناسی در كودك، متوجه ساختن كودك به دنیایی كه اطرافش را فراگرفته، پرورش عادات مفید در كودك، تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت كودك هدف هایاصلی طرح قصه های خوب برای كودكان است.

انتخاب قصه های مناسب

مسئله ی انتخاب كردن قصه، با توجه به انبوه موادی كهدر اختیار قصه گوست، به ویژه برای قصه گوهای تازه كار و مبتدی، مشكلی اساسی است. حتی بهترین و برجسته ترین قصه گوهای حرفه ای هم قادر به گفتن هر داستانی نیستند. قصه گو، قهرمانان خود را از قصه هایی می سازد كه با شخصیت خاص و سبك او متناسبباشند. قصه گوی تازه كار، ابتدا باید سعی كند كه ویژگی های شخصیت و سبك گویش خود راارزیابی كند. سپس از خودش بپرسد: چه نوع داستان هایی را می توانم مؤثر و خوب بیانكنم؟ چگونه می توانم شخصیت خود را با قصه هماهنگ كنم تا هر دو بتوانیم با شنوندهارتباط برقرار كنیم؟

پس از آن كه قصه گو كار انتخاب كردن را تمام كرد، وارد مرحله ی آماده كردنداستان برای گفتن می شود كه از مهم ترین گام هایی است كه در جهت به كار گرفتن فنقصه گویی برداشته می شود. قصه گو باید به خاطر داشته باشد كه كار او از بر كردن یااز رو خواندن نیست، بلكه كار او قصه گفتن است كه مانند تجربه ای یگانه باقی میماند.

از بر كردن قصه اغلب نخستین مانعی است كه راه سیر طبیعی و خودانگیخته ی یك قصهگویی موفق را سد می كند. قاعده ی درست این است كه هرگز نباید داستانی را برای «گفتن» به خاطر سپرد، بلكه با توجه به ساختمان قصه، به خاطر سپردن طرح آن كافی است.

انتخاب و آماده كردن داستان، نخستین گام ها در راه پیشبرد هنر قصه گویی است وهنر قصه گویی بر آنها استوار می شود. قصه گوهای مبتدی و تازه كار به زودی متوجه میشوند زمانی را كه برای رسیدن به این مرحله از رشد سپری كرده اند، سرمایه گذاریمفیدی بوده است.

آماده كردن ذهن و بیان ، در ارائه ی موفقیت آمیز یك قصه مهم ترین مُتغیّر بهشمار می آید. بدون این انتخاب و آماده كردن بسیار دقیق، قصه گو نباید انتظار به دست

/ 0 نظر / 3 بازدید