مواد مغدر

تقديم :به انسانها ي فداكاري كه در راه نجات معتادان ، مبارزه با قاچاقچيان وريشه كن كردن اين بلاي خانمانسوز با جان ودل فداكاري كرده وحتي با خاموش كردن شمع زندگي خود نور اميد وشادي را در خانواده معتادان  روشن نموده اند . در خاتمه اميدوار هستيم با همكاري وياري همديگر بتوانيم گامي هر چند اندك در مسير آگاهيدن بيشتر جامعه از طاعون خانمانسوز اعتياد باشيم.

اعتياد :اعتياد عبارت است از وابستگي به عوامل يا موادي كه تكرار مصرف آنها با كم وكيف مشخص ودر زمان معين از ديدگاه معتاد ضروري مي نمايد ، يعني تداوم بخشيدن به مصرف مواد وعوامل مخدر درماني عاميانه ، غير معمول ، دور از موازين علمي ومعتاد كسي است كه نيازمند و وابسته رواني جسماني به مواد وعوامل مخدر وعادت زا مي باشد كه به منظور برآوردن آن بايستي از اين مواد بطور مداوم ودر فواصل مشخص استفاده كند . افزايش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان وقاچاق روز افزون اين مواد پيامدهاي وحشتناكي خواهد داشت كه مستقيماٌ نسل جوان وبشريت را تهديد مي كند . گسترش شبكه قاچاق بين المللي ودام اعتياد ، ميليونها نفر جوان را به فساد وكام مرگ مي كشاند وسوداگران مرگ را به ثروت وقدرت مي رساند . اعتياد يك مسئله بزرگ بهداشتي وبلايي اجتماعي وداراي جنبه هاي متعدد اقتصادي  ، سياسي ، رواني ، اخلاقي وحقوقي است . از اينرو آگاهي خانواده ها درباره سرانجام  نكبت بار اعتياد در پيشگيري ومهار آن كمكي موثر به شمار مي آيد .

شروع اعتياد: اعتياد با وابستگي جسماني ورواني همراه است . يعني از داروها نيز ممكن است باايجاد وابستگي رواني در بيما ر موجب افزايش مصرف شوند واعتياد بدهند . فر معتاد با دريافت مواداعتياد آور سرخوش وراضي شوند وبا توقف مصرف دارو دچار خماري واختلال شديد جسماني ميگردد . مواد اعتياد آور سبب پيدايش پديده تحمل نيز مي شوند . به موجب اين پديده فرد معتاد براي دسترسي به اثر اوليه ين مواد كه در ابتدا با مقدار كم حاصل مي شود مصرف خود را افزايش مي دهد .شدت ونوع وابستگي نسبت به مواد اعتياد آور برحسب نوع واثر ان متفاوت است . برخي ازاين مواد مانندترياك ومشتقات آن وابستگي شديد ايجاد مي كنند وبرخي ديگر با وجود تأثيري كه بر روان وذهن فرد   مي گذارند اعتياد دهنده به شمار نمي آيند .  ادامه دارد

/ 0 نظر / 5 بازدید