خیزید که ایثار مضاعف بکنیم!
عید آمده دیدار مضاعف بکنیم
با عزم قوی ، ضعف به دل ره ندهیم
با همت خود کار مضاعف بکنیم