طرح ١۴۴٢ در کانون فرهنگی وهنری شهید علایی برگزار شد ، برادران روزهای زوج وخواهران روزهای فرد