۱۸  اسفند سالروز تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی وهنری مساجد را گرامی می داریم .