نمایش تصویر در وضیعت عادی

سردار شهید علایی به همراه همرزم بسیجی اش